Image

แผนยุทธ์ศาสตร์

ย้อนกลับ

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา

            ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0830.2/ว.524 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด กำหนดให้ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด”

            คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ มีมติกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอำนาเจริญ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศซ. 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้นำมาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดังนี้

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

1.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

            แนวทางที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

            แนวทางที่ 2 รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

            แนวทางที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขจัดปัญหาความยากจน ดูแลผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ

            แนวทางที่ 4 ส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ

            แนวทางที่ 5 พัฒนาแหล่งการค้าตามแนวชายแดน

            แนวทางที่ 6 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

            แนวทางที่ 7 เป็นเมืองสวัสดิการก้าวหน้า

            แนวทางที่ 8 เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

            แนวทางที่ 9 ปลูกฝังอุดมการณ์รู้รักษ์สามัคคี

            แนวทางที่ 10 สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนในสิ่งไม่พึงประสงค์

2.ส่งเสริมเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

            แนวทางที่ 1 พัฒนาด้านดารศึกษา กีฬา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

            แนวทางที่ 2  พัฒนาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

            แนวทางที่ 3 สนับสนุนเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทางการศึกษาและกีฬา

3. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            แนวทางที่ 1 นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระดับครอบครัวและชุมชน

            แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์และการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            แนวทางที่ 3  ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มีศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนที่ได้มาตรฐาน

            แนวทางที่ 4 พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรกรเพื่อได้มาตรฐานสากล

            แนวทางที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมทุนของเกษตรกรเพื่อการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์

            แนวทางที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนดูแลพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติและผู้ใช้น้ำ

4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            แนวทางที่ 1 อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณและยั่งยืน

            แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

            แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการปลูกฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไม้ธรรมชาติ

            แนวทางที่ 4 ส่งเสริมบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม

            แนวทางที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขิงอนุรักษ์

            แนวทางที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้พลังงานทางเลือก

5.การบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี

            แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีจิตสำนึกในคุณธรรมและจริยธรรม

            แนวทางที่ 2 ส่งเสริมในการมีส่วนร่วมของภาคีทุกเครือข่าย

            แนวทางที่ 3 ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 1
วันนี้ : 68
เมื่อวานนี้ : 34
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 102
เฉลี่ยรายเดือน : 102
เฉลี่ยรายปี : 102
ทั้งหมด : 102