Image

พันธกิจ

ย้อนกลับ

              พันธกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

 

 1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถอย่างเป็นระบบทั่วถึงและต่อเนื่อง
 2. พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและปลอดยาเสพติด
 3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 4. พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างเป็นระบบทั่วถึง รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 5. พัฒนาแหล่งการค้าตามแนวชายแดน
 6. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลัก "ธรรมาภิบาล"
 7. ส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 8. ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และพัฒนาการผลิดข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี
 9. ส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
 10. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                     

รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 1
วันนี้ : 42
เมื่อวานนี้ : 55
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 316
เฉลี่ยรายเดือน : 2099
เฉลี่ยรายปี : 2294
ทั้งหมด : 2294