Image

คู่มือต่างๆ

ย้อนกลับ

ตรวจสอบรายละเอียดที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
ชั้น 1 อาคารดลเมธา มหาวิทยาลัยมหิดลวิ
ทยาเขตอำนาจเจริญ


รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายคำสั่งหนังสือสั่งการ