Image

สำนักปลัด

ย้อนกลับ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญนายสมเจตน์ เพียรคุ้ม
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปนายณฐภัทร บัวทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                                                                         

                                                                       นายมงคล โยธะพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
   


นางสาวอมรรัตน์ ชำรัมย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางพัชรินทร์ ฤกษ์บางพลัด
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
    


นายภัทรวิทย์ บุญหนุน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางกาญจณา แซ่โคว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคลนายดำริ ลอยหา
ผู้อำนวยการกองกิจการสภา
รกน.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลคล
   


นางนฤมล ยืนสุข
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางพิชชาภัสส์ เกษมสวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ฝ่ายนิติการและพาณิชย์นายกิตติชัย ทองประเสริฐ
นิติกรชำนาญการ
รกน.หัวหน้าฝ่ายนิติการและพาณิชย์
   


นางภัณพัช พรมรักษ์
นิติกรชำนาญการ

นายณัฐปคัลภ์ สาธุ
นิติกรปฏิบัติการ

ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตนายสิทธิพงษ์ พงษ์เสือ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   นางสาวทัศนีย์ หว่างเทียน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางลัดดาวรรณ อินทนนท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
      


นางสาวรัตนาวดี วันทอง
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ

รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 1
วันนี้ : 78
เมื่อวานนี้ : 41
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 119
เฉลี่ยรายเดือน : 119
เฉลี่ยรายปี : 119
ทั้งหมด : 119