Image

สำนักปลัด

ย้อนกลับ

                                                               สำนักปลัด อบจ.อำนาจเจริญนายสมเจตน์ เพียรคุ้ม
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. จังหวัดอำนาจเจริญ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปนายณฐภัทร บัวทอง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายมงคล โยธะพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
   


นางสาวอมรรัตน์ ชำรัมย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางพัชรินทร์ ฤกษ์บางพลัด
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
        


นายภัทรวิทย์ บุญหนุน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางกาญจณา แซโคว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ฝ่ายนิติการฯนายกิตติชัย ทองประเสริฐ
รกน.ฝ่ายนิติการฯ
 
   


นางภัณพัช พรมรักษ์
นิติกรชำนาญการ

นายณัฐปคัลภ์ สาธุ
นิติกรปฏิบัติการ

ฝ่ายบริหารบุคลนายดำริ ลอยหา
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
   


นางพิชชาภัสส์ เกษมสวัสดิ์
นักทรัพพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางนฤมล ยืนสุข
นักทรัพพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตนายสิธิพงษ์ พงเสือ
ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 
   


นางลัดดาวรรณ อินทนนท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

น.ต.หญิง ศยามล จินาพันธ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
        


นางสาวทัศนีย์ หว่างเทียน
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ

นางสาวรัตนาวดี วันทอง
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ

 


รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายคำสั่งหนังสือสั่งการ

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 1
วันนี้ : 1
เมื่อวานนี้ : 53
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 54
เฉลี่ยรายเดือน : 54
เฉลี่ยรายปี : 54
ทั้งหมด : 54