Image

กองแผนงบประมาณ

ย้อนกลับ

                                                                กองแผนและงบประมาณนางสุภาวดี มงคลการ
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนและพัฒนานางอรอุมา โทบุตร
หัวหน้าฝ่ายแผนพัฒนา

                                                                         

                                                                          นายณัฐวุฒิ สิงห์จันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ฝ่ายงบประมาณนายศราวุธ แดรโพธิ์
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
 

 

   


นายอรรถพงษ์ พิลาหา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวญาณาธิป สุนาวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายติดตามและประเมินผลนางกนกพร แก้วเที่ยง
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล

                                                                         

                                                                          นายเอกพงษ์ ดอกพุทธา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายคำสั่งหนังสือสั่งการ

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 1
วันนี้ : 56
เมื่อวานนี้ : 74
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 252
เฉลี่ยรายเดือน : 774
เฉลี่ยรายปี : 774
ทั้งหมด : 774