Image

กองแผนงานงบประมาณ

ย้อนกลับ

                                                                กองแผนและงบประมาณนางสุภาวดี มงคลการ
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

 

 

หัวหน้าฝ่าย    

   
       


นางอรอุมา โทบุตร
ฝ่ายแผนพัฒนา

นายศราวุธ แดนโพธิ์
ฝ่ายงบประมาณ

นางกนกพร แก้วเที่ยง
ฝ่ายติดตามและประเมิน
                           


นายณัฐวุฒิ สิงห์จันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายอรรพงษ์ พิลาหา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายเอกพงษ์ ดอกพุทธา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวญาณาธิป สุนาวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายคำสั่งหนังสือสั่งการ

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 1
วันนี้ : 1
เมื่อวานนี้ : 53
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 54
เฉลี่ยรายเดือน : 54
เฉลี่ยรายปี : 54
ทั้งหมด : 54