Image

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ย้อนกลับ

กองพัสดุและทรัพย์สิน


นางดวงอุมา โพธิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
 

 

   


นางศรสุดา พันธุ์วรรณ
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

นายบัณฑิต มะลิวัลย์
หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน
 


นางนงค์เยาว์ แก้วกาฬ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวพรพิมล พลศรี
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 


นางมยุรี ฤทธิทิศ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางวีรภัทรา กาญจนสิงห์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 


นางสาวกรรณิการ์ สันตะวงศ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ

นางสาวอรพิณ สุขสะอาด
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 1
วันนี้ : 78
เมื่อวานนี้ : 41
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 119
เฉลี่ยรายเดือน : 119
เฉลี่ยรายปี : 119
ทั้งหมด : 119