Image

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ย้อนกลับ

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนางบรรจง แสนทวีสุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รกน.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรมจ่าเอกอุดร วงษ์ทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รกน.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 นางสาวดาว ทองวงศ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ฝ่ายบริหารการศึกษานางสาวอาทิตยา ศรีดาพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
 

 

   


นางสาวพัชรินทร์ กานุสนธิ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายจักรพงษ์ กงกาหน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 1
วันนี้ : 36
เมื่อวานนี้ : 55
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 310
เฉลี่ยรายเดือน : 2093
เฉลี่ยรายปี : 2288
ทั้งหมด : 2288