Image

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ย้อนกลับ

                                                          กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

หัวหน้าฝ่าย

   
  


นางสาวอาทิตยา ศรีดาพันธ์
ฝ่ายบริหารการศึกษา

จ่าเอกอุดร วงษ์ทอง
รก.หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
                       


นางสาวพัชรินทร์ กานุสนธิ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวดาว ทองวงศ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
                                                                                                                                              


นายจักรพงษ์ กงกาหน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายคำสั่งหนังสือสั่งการ

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 1
วันนี้ : 1
เมื่อวานนี้ : 53
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 54
เฉลี่ยรายเดือน : 54
เฉลี่ยรายปี : 54
ทั้งหมด : 54