Image

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ย้อนกลับ


ประวัติความเป็นมา

ชาวบ้านนาคู ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน อาชีพหลัก คือ การทำนา หลังฤดูการเก็บเกี่ยวประมาณเดือน ๓ ถึงเดือน ๕ รวมเวลา ๓ เดือน เป็นเวลาว่างงาน ผู้ชายส่วนใหญ่จะนำวัสดุในท้องถิ่นโดยเฉพาะ ไม้ไผ่ นำมาจักสานหรือประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เช่น กระติบข้าว หวด ตะกร้า กระบุง กระด้ง กระทอ ตลอดจนเครื่องมือในการดักจับสัตว์
นายค่ำ วีระสุข เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ริเริ่มการจักสานตะกร้าหวาย โดยได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยวิธีครูพักลักจำ จากวิทยากรที่มาสอนการสานตะกร้าหวายให้กับสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อ เห็นว่าผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม และด้วยความสนใจเฉพาะตัวจึงได้พัฒนาฝีมือการจักสานมาเรื่อยๆ สามารถจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการสานตะกร้าหวายให้กับนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ ตลอดจนกลุ่มอาชีพที่สนใจทั่วไป และ ปี ๒๕๕๕ ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหัวตะพานได้สนับสนุนงบประมาณให้กลุ่มอาชีพจักสานตะกร้าหวายหนองสีโว ในการฝึกอาชีพจักสานตะกร้าหวาย โดยมีนายค่ำ วีระสุข เป็นวิทยากร และเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้สมาชิกกลุ่ม ประมาณ ๓,๐๐๐- ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน 
นอกจากสานตะกร้าหวายแล้ว ยังได้ประยุกต์สานเป็นของใช้ในครัวเรือนหลายประเภท เช่น กระจาดผลไม้ กระบอกใส่เครื่องเขียน ตะกร้าใส่เสื้อผ้า เป็นต้น
ราคาตะกร้าหวาย ขึ้นอยู่กับขนาดเล็ก-ใหญ่ มีราคาตั้งแต่ชิ้นละ ๓๐๐ – ๒,๐๐๐ บาท

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

๒.ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น/ชุมชน ได้แก่ ไม้ไผ่ ต้นกก/ไหล และหวาย 
๓.ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น ปราณีต สวยงาม

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ
๑.ผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวาย ได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานชุมชน (มผช.) มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๘๔/๒๕๔๖
๒. ผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวาย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ปี ๒๕๕๓ และเข้าร่วมการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับ ๓ ดาว

ความสัมพันธ์กับชุมชน

๑. การผลิตใช้แรงงานของคนในชุมชน ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๒.มีการถ่ายทอดความรู้/ภูมิปัญญาในการจักสานให้กับคนในชุมชน/สมาชิกกลุ่มอาชีพ นักเรียน นำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ
๓.เป็นอาชีพที่ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้ 
๔. ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 2
วันนี้ : 38
เมื่อวานนี้ : 137
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 453
เฉลี่ยรายเดือน : 885
เฉลี่ยรายปี : 885
ทั้งหมด : 885