Image

ประชาสัมพันธ์

ย้อนกลับ

การก่อเหตุร้ายตามลำพัง...ภัยคุกคามใกล้ตัวจริงหรือ!!!!


การก่อเหตุร้ายตามลำพัง...ภัยคุกคามใกล้ตัวจริงหรือ!!! ท่ามกลางกระแสโลกดิจิทัล ความเจริญทางเทคโนโลยี และความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาสให้บุคคลที่มีปมในใจ อยู่อย่างโดดเดียวตามลำพัง ขาดการยอมรับจากสังคม สามารถบ่มเพาะความรุนแรง ความก้าวร้าว เสมือนเคลื่อนใต้น้ำที่พร้อมก่อตัวสร้างความรุนแรงกระเพื่อมทางสังคมจนนำไปสู่การก่อเกิดให้เกิดความรุนแรงได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา และด้วยสภาพสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การบีบบังคั้นของสภาพเศรษฐกิจและสังคมโลงดังเช่นที่กำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ ล้วนเป็นปัจจัยในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ความรุนแรงในหลายรูปแบบ และสาเหตุอีกส่วนหนึ่งมาจากการเข้าถึงการครอบครองอาวุธได้งาย ทำให้โอกาสของการก่อเหตุร้ายสามารถทำได้ง่ายเช่นกัน แม้ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศยังประสบเหตุกราดยิงหรือขับรถพุ่งเข้าชนฝูงชนอยู่บ่อยครั้งในระยะที่ผ่านมา กรณีตัวอย่างการก่อเหตุร้ายตามลำพังที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย ได้แก่ เหตุลอบวางระเบิดใน รพ.พระมงกุฎเกล้า ซึ่งต่อมาภายหลังสามารถติดตามจับกุมคนร้ายได้ ทำให้สังคมไทยเกิดความรู้สึกวิตกกังวลกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่สามารถลงมือเพียงคนเดียว โดยไม่ต้องอาศัยกลุ่มเป็นแรงขับเคลื่อนหรือแรงสนับสนุน ทั้งนี้การก่อเหตุร้ายตามลำพังมีเจตนาพียงให้เกิดความตระหนักรู้เพื่อป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม มิได้เจตนาก่อให้เกิดความตระหนกต่อสาธารณชน จึงหลีกเลี่ยงคำว่า “ ก่อการร้าย ” โดยกำหนดให้การก่อเหตุร้ายตามลำพังตามความหมายนี้ หมายถึง การก่อเหตุร้ายที่เกิดจากการกระทำของคนร้ายเพียงคนเดียว มีขนาดการก่อเหตุร้ายขนาดเล็กจนถึงเหตุรุนแรงขนาดใหญ่ มุ่งกระทำต่อเป้าหมายสาธารณะ อันอาจสร้างผลกระทบหรือเกิดความสูญเสียเป็นอย่างมาก

                การก่อเหตุลักษณะนี้ โดยทั่วไปในทางจิตวิทยามักจะเกี่ยวข้องกับอาการป่วยทางจิตจนถึงขั้นอาฆาตสังคม สาเหตุจากมีความคับแค้นใจอยู่ในใจ เก็บกดในอารมณ์จนเปลี่ยนเป็นคนชอบรุนแรง หรือมีการของโรคซึมเศร้าจิตใจได้รับการกระทบกระเทือน ซึ่งมีแนวโน้มจะพัฒนากลายเป็นความรุนแรงได้ ผู้ก่อเหตุส่วยใหญ่จะไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่ได้เป็นบุคคลในกลุ่มหรือสังคมองค์การใดๆ แต่มีลักษณะเป็นบุคคลทั่วไปที่ใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติ ทว่ามีอุดมการณ์สุดขั้วบางอย่างหรือมีการสั่งสมความไม่พอใจบางสิ่งเอาไว้ จนกระทั้งตัดสินใจกระทำการก่อการร้าย ขณะที่การเพยแพร่แนวคิดและอุดมการณ์รุนแรงผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ยังคงปรากฏอยู่ในหลากหลายรูปแบบจนอาจจะเป็นการชี้นำไปสู่การก่อการร้ายซึ่งถือว่า เป็นประเด็นที่สังคมจำเป็นต้องให้ความสำคัญมากขึ้น

                ในทัศนะของผู้เชี่ยวชาญและนานาประเทศต่างยอมรับกันว่า แนวโน้มการก่อการร้ายตามลำพังและมาตรการระวังป้องกัน เป็นสิ่งที่ยากหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้เลยโดยประเมินว่า รากเหง้าที่สำคัญของปัญหานี้มาจากที่กลุ่มก่อการร้ายยังคงสร้างความสามรถเผยความรุนแรงบนสื่อออนไลน์ให้กับผู้สนับสนุนและผู้รับสารทั่วโลกได้ หลายประเทศกำลังพยายามอย่างหนักร่วมบริษัทเจ้าของเว็บไซต์และแอบพลิเคชั่นต่างๆในการกำจัดหรือลบเนื้อหา(contents) ของกลุ่มนิยมความรุนแรงบนโลกออนไลน์ เช่น Facebook ระดมทั้งบุคลากรและปัญญาประดิษฐ์ (Artifical intelligence) ในการตรวจสอบและลบเนื้อหาของกลุ่มนิยมความรุนแรงบน Facebook อย่างไรก็ดีการดำเนินการดังกล่าวคอนข้างยาก และต้องใช้เวลา

                สำหรับประเทศไทยเป็นประเทศเปิดเสรีในการเดินทาง รายได้จากการท่องเที่ยวจัดได้ว่า เป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจ ด้วยมีธรรมชาติที่สวยงาม มีขนมธรรมเนียมประเพณีโบราณ และมีการวินิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของไทย ถือเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกให้เดินทางเข้ามาสัมผัสธรรมชาติและวัฒนธรรมอันเป็นเสน่ห์ของเมืองไทย แต่ในทางกลับกันอาจมีบุคคลแฝงตัวปะปนกระทำการในเชิงลบ

                ด้วยองค์ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม และการเข้าถึงโลกอินเตอร์เน็ตได้ง่ายส่งผนให้คนไทยมีสุขภาพจิตใจอ่อนแอมีแนวโน้มถูกชักจูงจากสื่อสังคมอ่อนไลน์ให้ก่อเหตุร้ายตามลำพังมากขึ้นไปด้วย การป้องกัน การก่อเหตุร้ายตามลำพังจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยกันป้องกันภัยร้ายใกล้ตัว ลดความเสี่ยง และช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยเริ่มจาก

  • ช่วยกันปลูกฝังค่านิยมไทย ส่งเสริมให้มีจิตเมตตาสาธารณะร่วมกันสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและความสำคัญกับสัมพันธภาพอันดีในครอบครัว ความใกล้ชิดของคนในครอบครัวเป็นสิ่งที่มาช้านานสำหรับสังคมไทย การมีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว การรับฟัง การให้กำลังใจ ความเห็นอกเห็นใจ การสอดส่องดูแลบุตรหลานหรือบุคคลในครอบครัวที่มีพฤติกรรมแปลกแตกต่างจากคนทั่วไป อาทิ ภาวะซึมเศร้าหรือการแยกตัวจากสังคม ล้วนเป็นสิ่งที่ครอบครัวจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้จิตใจให้กับสมาชิกในครอบครัว
  • ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานพยายามสร้างบรรยากาศอันดีในสถานที่ทำงาน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมร่วมกัน สร้างการรับรู้การรับรู้และการยอมรับรู้การยอมรับซึ้งกันและกันเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน มีเวทีในการแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยนผู้มีแนวคิดรุนแรงมาสู่การยึดแนวทางสายกลางโดยอาศัยบุคคลใกล้ชิดหรือยึดเหนี่ยวร่วมกัน
  • สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการให้ความรู้ โดยการสอดแทรกการอบรมเยาวชนและสร้างการตระหนักรู้แก่ประชาชนให้รู้เท่าทันสิ่งบอกเหตุและการสังเกตสิ่งผิดปกติ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฝ้าระวังป้องกัน
  • สถานประกอบการพยาบาลมีหน่วยงานรับผิดชอบติดตามข้อมูลอาการผู้ป่วยทางจิตเวช โดยอาศัยครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดแนวร่วมในการติดตามพฤติกรรมและเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัย ทั้งนี้สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ๑๙๑ และ ๑๕๙๙
  • ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีการติดตามเฝ้าระวังตรวจเว็บไซต์และสกัดกั้น เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ มีการส่งข้อมูลต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ผู้รับผิดชอบโดยตรง รวมกันสอดส่องดูแลบุคคลที่ชอบแยกตัวไม่เข้าสังคม มีบุคลิกลักษณะแปลงไปจากคนปกติทั่วไป หรือมีการแสดงความคิดเห็นที่มีแนวโน้มการใช้ความรุนแรงแม้ขณะอยู่ในสถานที่ทำงาน
  • ภาครัฐ ภาคเอกชน ช่วยกันตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิดในทุกพื้นที่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  • เครือข่ายข่าวและประชาคม มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวัง

                ตามที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การช่วยกันส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยอาศัยสถาบันครอบครัว บุคคลใกล้ชิด ความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม เป็นสิ่งใกล้ตัวที่สามารถสงเสริมสร้างได้ขณะที่การเพิกเฉย ละเลย ไม่สนใจ ทอดทิ้งบุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นแรงพลักดันทำให้เกิดการกระทำที่รุนแรงต่อผู้คนที่ตกเป็นเหยื่อ บุคคลรอบข้าง รวมทั้งตัวเองได้ ดังนั้นการก่อการร้ายตามลำพังจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีก...ต่อไปรวบรวมและเรียบเรียงโดยศูนย์บูรณาการและขับเคลื่อนการปฎิบัติงาน

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอานาจรัก (ศบข.กอ.รมน.)


รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 2
วันนี้ : 37
เมื่อวานนี้ : 101
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 165
เฉลี่ยรายเดือน : 503
เฉลี่ยรายปี : 503
ทั้งหมด : 503