Image

ประชาสัมพันธ์

ย้อนกลับ


กิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน

"ฮักแพง เบิ่งแงงของดี นวัตวิถีจังหวัดอำนาจเจริญ"

ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2561

ณ เส้นทางท่องเที่ยว 5 เส้นทางในจังหวัดอำนาจเจริญ 
📍เส้นทางเกษตรปลอดภัย
📍เส้นทางธรรมชาติ
📍เส้นทางวัฒนธรรม
📍เส้นทางโบราณสถาน
📍เส้นทางหัตถกรรมและสมุนไพร


รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายคำสั่งหนังสือสั่งการ