Image

กิจกรรม

ย้อนกลับ

2 เม.ย. 2561 อบจ. อำนาจเจริญร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี2561 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 2 เม.ย. 2561 เวลา 10.30 น. นายสมหมาย กองแก้ว ปลัด อบจ.อำนาจเจริญ ปฎิบัติหน้าที่นายก อบจ.อำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด อบจ.อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรม Bic clcaning เนื่องในวัน ข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 โดยมีนาย วิชยันต์ บูรณกิตภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ หน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล - บริการเพื่อประชาชน” 
============================
งานประชาสัมพันธ์ อบจ.อำนำาจเจริญ


รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายคำสั่งหนังสือสั่งการ